Search results

Progeny of Rundtom Skipper Assar

Ch Alki's Osvald   
DKCH Rundtom Skipper Assar x Smileys Nelley
DKCH Bak's CX   
DKCH Bak's CX
 
DKCH Rundtom Skipper Assar x Smileys Joanna
Bak's Adoline  
Bak's Adoline
 
DKCH Rundtom Skipper Assar x Smileys Joanna