Search results

Progeny of Shervudskiy Sjurpriz Dushechka

Eshford  
Ch, Multi Ch Mystyle Paddington x Shervudskiy Sjurpriz Dushechka
Exodus (RKF)  
Exodus (RKF)
 
Ch, Multi Ch Mystyle Paddington x Shervudskiy Sjurpriz Dushechka
Ch Vivat Ekspressija Benergi Banti   
Ch Vivat Ekspressija Benergi Banti
 
Ch Dinkydibble Apollo Quest x Shervudskiy Sjurpriz Dushechka
Ch Vivat Ekspressija Blazy Beautiful   
Ch Vivat Ekspressija Blazy Beautiful
 
Ch Dinkydibble Apollo Quest x Shervudskiy Sjurpriz Dushechka
Ch Vivat Ekspressija Idillia   
Ch Vivat Ekspressija Idillia
 
Ch, Jr Ch, Int Ch Mervander Thunder Voice x Shervudskiy Sjurpriz Dushechka
Vivat Ekspressija Imperia  
Vivat Ekspressija Imperia
 
Ch, Jr Ch, Int Ch Mervander Thunder Voice x Shervudskiy Sjurpriz Dushechka