Search results

Progeny of Ya Chippolino Derek

Charli Fay Tyangou  
Ya Chippolino Derek x T- Afrodita ( Frul- Gold)
Chichollina Fay Tyangou  
Ya Chippolino Derek x T- Afrodita ( Frul- Gold)
Chio Chio San Fay Tyangou  
Ya Chippolino Derek x T- Afrodita ( Frul- Gold)
Churchil Fay Tyangou  
Ya Chippolino Derek x T- Afrodita ( Frul- Gold)