Search results

Champion progeny of Tucky Malybull Shamu

Jr Ch Tucky Rockstar Aretha Franklin   
Jr Ch Tucky Rockstar Aretha Franklin
 
Ch, GCh Little Ponds George x Ch Tucky Malybull Shamu
Ch, Jr Ch Tucky Rockstar Tina Turner   
Ch, Jr Ch Tucky Rockstar Tina Turner
 
Ch, GCh Little Ponds George x Ch Tucky Malybull Shamu