Mavlas Peppi Dzhuzi

Reverse pedigree generated by bulldogpedigree.com

Sons Grand-sons
Mavlas Peppi Dzhuzi  
Kloff Z Cerne Cesty x Heavy Frogy
Dolly ot Favorita  
Ch Dandy Cisty Vzduch x Mavlas Peppi Dzhuzi
Bel Dol Bul Gul Favorit  
Onix Favorit x Dolly Ot Favorita
Onix Favorit x Dolly Ot Favorita
Kapitalina ot Favorita  
Ch Dandy Cisty Vzduch x Mavlas Peppi Dzhuzi
Baskervils Kleopatra  
Hyten Hokus Pokus x Kapitalina Ot Favorita
Hyten Hokus Pokus x Kapitalina Ot Favorita
Ch Willi Ot Favorita   
Ch Willi Ot Favorita
 
Ch Dandy Cisty Vzduch x Mavlas Peppi Dzhuzi
Barbi Gerl z Topolowego Zakatka  
Ch Willi Ot Favorita x Meggi Chin Ang
Ch Willi Ot Favorita x Meggi Chin Ang
Bonni Gerl Z Topolowego Zakatka  
Ch Willi Ot Favorita x Meggi Chin Ang
Ch Willi Ot Favorita x Meggi Chin Ang
Brendi Gerl z Topolowego Zakatka  
Ch Willi Ot Favorita x Meggi Chin Ang
Ch Willi Ot Favorita x Meggi Chin Ang
Dinah Buldogland  
Ch Willi Ot Favorita x Werka Molosos
Ch Willi Ot Favorita x Werka Molosos
Gigi del Chincol  
Ch Willi Ot Favorita x Broadway Girl
Ch Willi Ot Favorita x Broadway Girl
Ch, Jr Ch Maks Chin Ang   
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Marta Czing Ang  
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Meggi Chin Ang  
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Mona Chin-Ang  
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Ch Willi Ot Favorita x Pontel Polly Ot Favorita
Neņona Finisterre del Chincol  
Ch Willi Ot Favorita x Silk Petal
Ch Willi Ot Favorita x Silk Petal
Susan St.James Babe  
Susan St.James Babe
 
Ch Willi Ot Favorita x Broadway Girl
Ch Willi Ot Favorita x Broadway Girl
Tetya Repka  
Tetya Repka
 
Ch Willi Ot Favorita x Torri Bel Etual Rug
Ch Willi Ot Favorita x Torri Bel Etual Rug