Ch Carlo Perla Wronczyna

Reverse pedigree generated by bulldogpedigree.com

Sons Grand-sons
Ch Carlo Perla Wronczyna   
Ch Carlo Perla Wronczyna
 
Ch Rinus From The Raising Bulldog x Elis Zeleny Smaragd
Carmen Mragowia Tym  
Carmen Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Ch, Jr Ch Fraszka Mragowia Tym
Carson Mragowia Tym  
Carson Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Ch, Jr Ch Fraszka Mragowia Tym
Cza Cza Mragowia Tym  
Cza Cza Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Ch, Jr Ch Fraszka Mragowia Tym
Jlo Eres Mi Vida  
Jlo Eres Mi Vida
 
Ch, Jr Ch Impressive Bull Jetred x Cza Cza Mragowia Tym
Ch, Jr Ch Impressive Bull Jetred x Cza Cza Mragowia Tym
Czira Mragowia Tym  
Czira Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Ch, Jr Ch Fraszka Mragowia Tym
Koffi Chona Mragowia Tym  
Koffi Chona Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Ch, Jr Ch Fraszka Mragowia Tym
Jr Ch Magnolia Stellata   
Jr Ch Magnolia Stellata
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Ch Osobo Vazhnaya Iz Zvezdnogo Legiona
Marcel Mragowia Tym  
Marcel Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Jamajka Mragowia Tym
Megi Mragowia Tym  
Megi Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Jamajka Mragowia Tym
Mija Mragowia Tym  
Mija Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Jamajka Mragowia Tym
Perla Mragowia Tym  
Perla Mragowia Tym
 
Ch Carlo Perla Wronczyna x Ch, Jr Ch Fraszka Mragowia Tym