Pasenta Koldi

Reverse pedigree generated by bulldogpedigree.com

Sons Grand-sons
Pasenta Koldi  
Pasenta Koldi
 
Fine Sheriff Beauty x Darling Zhera Lady Roxana
Elizaveta Shervud Notingem  
Betger's Martin x Pasenta Koldi
Lunniy Svet Ingrid Polly  
Ch Moonlight Monarch x Elizaveta Shervud Notingem
Ch Moonlight Monarch x Elizaveta Shervud Notingem
Erema Shervud Notingem  
Betger's Martin x Pasenta Koldi
Bretta  
Bretta
 
Erema Shervud Notingem x Karolina Miel Macline
Erema Shervud Notingem x Karolina Miel Macline
Ervinas Shervud Notingem  
Betger's Martin x Pasenta Koldi
Adolfas Iš Kibu?i?  
Ervinas Shervud Notingem x Kesi Austeja
Ervinas Shervud Notingem x Kesi Austeja
Arina Iš Kibu?i?  
Ervinas Shervud Notingem x Kesi Austeja
Ervinas Shervud Notingem x Kesi Austeja
Ledi Paskutin? Viltis  
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Liepa Paskutin? Viltis  
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Limba Paskutin? Viltis  
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Lokis Paskutin? Viltis  
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Lordas Paskutin? Viltis  
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Lyra Paskutin? Viltis  
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Lyras Paskutin? Viltis  
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Ervinas Shervud Notingem x Hearty Nuo Neries
Narsas Kauno Dru?kis  
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Nauris Kauno Dru?kis  
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Nerina Kauno Dru?kis  
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Norita Kauno Dru?kis  
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Nukas Kauno Dru?kis  
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Ervinas Shervud Notingem x Tera Pep? Ilgakojin?
Otta-Rija Saul?s Palydos  
Ervinas Shervud Notingem x Dora Su Cilindru
Ervinas Shervud Notingem x Dora Su Cilindru
Otta-Tanga Saul?s Palydos  
Ervinas Shervud Notingem x Dora Su Cilindru
Ervinas Shervud Notingem x Dora Su Cilindru
Otto-Lari Saul?s Palydos  
Ervinas Shervud Notingem x Dora Su Cilindru
Ervinas Shervud Notingem x Dora Su Cilindru
Nafanya Betgers Shervud Notingem  
Betger's Martin x Pasenta Koldi
Netli Betgers Shervud Notingem  
Betger's Martin x Pasenta Koldi
Nord Betgers Shervud Notingem  
Betger's Martin x Pasenta Koldi
Shervudskiy Sjurpriz Rosika  
Shervudskiy Sjurpriz Rosika
 
Swalesboy Pin Ball x Pasenta Koldi
Lunniy Svet Bristol  
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Aelita  
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Arlington Dak  
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Bekingem  
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Bogema  
Shervudskiy Sjurpriz Bogema
 
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Brandel  
Shervudskiy Sjurpriz Brandel
 
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Bristol  
Shervudskiy Sjurpriz Bristol
 
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Moonlight Monarch x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Daksy  
Shervudskiy Sjurpriz Daksy
 
Ch Maddalo Red Dragon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Maddalo Red Dragon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Dushechka  
Shervudskiy Sjurpriz Dushechka
 
Ch Maddalo Red Dragon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Maddalo Red Dragon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Dyerizhka  
Shervudskiy Sjurpriz Dyerizhka
 
Ch Maddalo Red Dragon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Maddalo Red Dragon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Papaya Exotica  
Shervudskiy Sjurpriz Papaya Exotica
 
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Shervudskiy Sjurpriz Paradise Kokteyl   
Ch Shervudskiy Sjurpriz Paradise Kokteyl
 
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Plava Laguna  
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Premia Teffi  
Shervudskiy Sjurpriz Premia Teffi
 
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Premier Ministr  
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Prima Donna  
Shervudskiy Sjurpriz Prima Donna
 
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch Mervander Tom Jon x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Vavilonika  
Shervudskiy Sjurpriz Vavilonika
 
Ch, Jr Ch, Int Ch Mervander Thunder Voice x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Ch, Jr Ch, Int Ch Mervander Thunder Voice x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Shervudskiy Sjurpriz Zolotinka Arnika  
Douglasīs Checkerboard Square x Shervudskiy Sjurpriz Rosika
Douglasīs Checkerboard Square x Shervudskiy Sjurpriz Rosika