Bendy

反転血統図はBulldogpedigree.comによって作成されました。

Bendy  
Billy (1878) x Rose (1882)
Czar  
Bendy x Alice I I
Empress  
Czar x Torment
Czar x Torment
Daisy ( Morgan)  
Bendy x Nell
Bedgebury Rose  
Felix x Daisy ( Morgan)
Felix x Daisy ( Morgan)
Goldmine  
Fair Prince x Daisy ( Morgan)
Fair Prince x Daisy ( Morgan)
Judy I I  
Felix x Daisy ( Morgan)
Felix x Daisy ( Morgan)
Kitty (1886)  
Bendy x Zillah (uk)
Addiscombe Gipsy  
Bruce I I x Kitty (1886)
Bruce I I x Kitty (1886)
St Hilda  
Bruce I I x Kitty (1886)
Bruce I I x Kitty (1886)
Zola  
Bruce I I x Kitty (1886)
Bruce I I x Kitty (1886)
Lydia  
Bendy x Nell
Bedgebury Lion (uk-usa)  
Bedgebury Lion (uk-usa)
 
The Alderman x Lydia
The Alderman x Lydia
Satan I I  
Satan I I
 
The Alderman x Lydia
The Alderman x Lydia
Nell (1888)  
Bendy x Zillah (uk)
Bingo (1891)  
Bingo (1891)
 
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Bran-ap-Lyr  
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Catkin  
Cat's Eye x Nell (1888)
Cat's Eye x Nell (1888)
Hoddesdon Lass  
Battle Axe x Nell (1888)
Battle Axe x Nell (1888)
Lively Lucy  
Zeus x Nell (1888)
Zeus x Nell (1888)
Minting Queen  
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Miss Knightly  
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
The New Woman  
Cat's Eye x Nell (1888)
Cat's Eye x Nell (1888)
Tuck (1891)  
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)
Master Bruce ( The Antiquary) x Nell (1888)