Regina Stone

反転血統図はBulldogpedigree.comによって作成されました。

Regina Stone  
Ch Rodney Stone (uk-usa) x Lady Patricia
Baltimore (uk-usa)  
British Stone x Regina Stone
Baltimore Baby  
Baltimore (uk-usa) x Wychwood Lady Nicotine
Baltimore (uk-usa) x Wychwood Lady Nicotine
Vera (usa)  
Baltimore (uk-usa) x Wychwood Jessie
Baltimore (uk-usa) x Wychwood Jessie
Ben Stone  
Ben Stone
 
British Stone x Regina Stone
Bayardo (uk-usa)  
Ben Stone x Venus (uk Clifford)
Ben Stone x Venus (uk Clifford)
Belleville Beatrice (uk-usa)  
Ben Stone x Queen Michael (uk-usa)
Ben Stone x Queen Michael (uk-usa)
Biddy ( Clark)  
Ben Stone x Lynton Josie
Ben Stone x Lynton Josie
Brownleigh Roger  
Ben Stone x Venus (uk Clifford)
Ben Stone x Venus (uk Clifford)
Chineham Phantasy  
Ben Stone x Jane Smith
Ben Stone x Jane Smith
Chineham Resentment  
Ben Stone x Mogg Smith
Ben Stone x Mogg Smith
Dean Swift  
Ben Stone x Salome
Ben Stone x Salome
Flag Stone  
Flag Stone
 
Ben Stone x Murray Stone
Ben Stone x Murray Stone
Kilburn Barrister  
Ben Stone x Mogg Smith
Ben Stone x Mogg Smith
Leatherhead Perfection  
Leatherhead Perfection
 
Ben Stone x Lulu Of Maisemore
Ben Stone x Lulu Of Maisemore
Mahomet Stone  
Ben Stone x Minnie (1903)
Ben Stone x Minnie (1903)
Miss Elgina  
Ben Stone x Boston Anne
Ben Stone x Boston Anne
Norbury Ben  
Ben Stone x Boston Anne
Ben Stone x Boston Anne
Osiris  
Ben Stone x Lady Glenthorne
Ben Stone x Lady Glenthorne
Pottery Ben  
Ben Stone x Lanercost Patra
Ben Stone x Lanercost Patra
Rising Glass (uk-usa)  
Ben Stone x Set Fair
Ben Stone x Set Fair
Silver Elgiva (uk-usa)  
Ben Stone x Boston Anne
Ben Stone x Boston Anne
Sinclair's Choice  
Ben Stone x Cora Stone
Ben Stone x Cora Stone
Wellington Corner Stone  
Ben Stone x Cora Stone
Ben Stone x Cora Stone
Woodcote Bouncer  
Woodcote Bouncer
 
Ben Stone x Woodcote Sucess
Ben Stone x Woodcote Sucess
Woodcote Pouncer  
Ben Stone x Woodcote Sucess
Ben Stone x Woodcote Sucess
Demon Stone  
British Stone x Regina Stone
Hollywell Imp  
Demon Stone x Hollywell Dolgie
Demon Stone x Hollywell Dolgie
Dick Stone  
Dick Stone
 
British Stone x Regina Stone
Ashland Brilliant (uk-usa)  
Dick Stone x Paddington Nellie
Dick Stone x Paddington Nellie
Bessie Diamond  
Dick Stone x Quorna
Dick Stone x Quorna
Betty Of Chislehurst  
Dick Stone x Duchess Of Chislehurst
Dick Stone x Duchess Of Chislehurst
Billy The Verger (uk-usa)  
Dick Stone x Filbert (uk-usa)
Dick Stone x Filbert (uk-usa)
Boldrewood Rex (uk-usa)  
Boldrewood Rex (uk-usa)
 
Dick Stone x Regal Choice
Dick Stone x Regal Choice
Brilliant Stone (uk-usa)  
Dick Stone x Paddington Nellie
Dick Stone x Paddington Nellie
Colrestone Minnie  
Dick Stone x Shy Gwendoline
Dick Stone x Shy Gwendoline
Dundee Dixtone (uk-usa)  
Dick Stone x Tauribelle
Dick Stone x Tauribelle
Ch Dundee Thalia (uk-usa)   
Dick Stone x Tauribelle
Dick Stone x Tauribelle
Enots Rival  
Dick Stone x Eltham Queenie
Dick Stone x Eltham Queenie
Ginger (can)  
Dick Stone x Windsor Daisy
Dick Stone x Windsor Daisy
Ch Greenstone (NZ)   
Dick Stone x Tauribelle
Dick Stone x Tauribelle
Hammer Lane  
Dick Stone x Bicester Butterfly
Dick Stone x Bicester Butterfly
Livit  
Dick Stone x Isla Darkie
Dick Stone x Isla Darkie
Menander  
Dick Stone x Tauribelle
Dick Stone x Tauribelle
Miss Macdonald  
Dick Stone x Tauribelle
Dick Stone x Tauribelle
Nairod Multistone (uk-usa)  
Dick Stone x Daona
Dick Stone x Daona
Roydstone Rex  
Dick Stone x Miss Macdonald
Dick Stone x Miss Macdonald
Sally ( Trelfall)  
Dick Stone x Laburnum Rose
Dick Stone x Laburnum Rose
Solid Stone  
Solid Stone
 
Dick Stone x Quorna
Dick Stone x Quorna
Spen Valley Dolly  
Dick Stone x Spen Valley Rose
Dick Stone x Spen Valley Rose
The Kernel  
Dick Stone x Filbert (uk-usa)
Dick Stone x Filbert (uk-usa)
Toxicologin  
Dick Stone x Flaxcala
Dick Stone x Flaxcala
Whitewall  
Dick Stone x Estella
Dick Stone x Estella
Lady Patch Stone  
British Stone x Regina Stone
Ragnar Stone (uk-usa)  
Buck Stone x Regina Stone
Aolata Fashoda  
Ragnar Stone (uk-usa) x Bee Bee Stone (uk-usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Bee Bee Stone (uk-usa)
Betty Worth  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Babbie (1904)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Babbie (1904)
Bill (usa)  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Bondo  
Ragnar Stone (uk-usa) x Queen Of Spades (usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Queen Of Spades (usa)
Dagma  
Ragnar Stone (uk-usa) x Beauty S
Ragnar Stone (uk-usa) x Beauty S
Gladstone  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Harvard Williams  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Jack Of Hearts  
Ragnar Stone (uk-usa) x Queen Of Spades (usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Queen Of Spades (usa)
Kimmir  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Lady Britannic  
Lady Britannic
 
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Swettenham
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Swettenham
Ladysmith I I  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Ladysmith Lucy  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Nero (usa)  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Babbie (1904)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Babbie (1904)
Pat B  
Ragnar Stone (uk-usa) x Queen Of Spades (usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Queen Of Spades (usa)
Ragnar Mary  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Bridget I I (uk-usa)
Senator Nestor  
Ragnar Stone (uk-usa) x Beauty S
Ragnar Stone (uk-usa) x Beauty S
Sir Alexander Swettenham  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Swettenham
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Swettenham
Sir Patrick  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Twilight  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Swettenham
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Swettenham
Viceroy Nestor  
Ragnar Stone (uk-usa) x Beauty S
Ragnar Stone (uk-usa) x Beauty S
Victoria Stone  
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Ragnar Stone (uk-usa) x Lady Smith (can Bickle)
Woodcraft Sensation  
Ragnar Stone (uk-usa) x Mama
Ragnar Stone (uk-usa) x Mama