Throston Kitty

Foto nao disponivel

Nome: Throston Kitty
Breed: BULLDOG
Pais:   United Kingdom
Afixo criador: Throston
Afixo proprietario:
Sexo: Femea
Data de Nascimento:
Premiacoes:
Email do proprietario:
Inbreeding Coefficient (IC): 0.0
Please consider to donate
to bulldogpedigree

Herramientas generales

Herramientas de análisis del pedigree

Stranton Rebel   not available not available not available
not available
not available not available
not available
not available not available not available
not available
not available not available
not available
Lady Hannah   not available not available not available
not available
not available not available
not available
not available not available not available
not available
not available not available
not available
Visits: 8438